• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

تخلفات ساختماني
در قانون به صراحت تعريفي از تخلفات ساختماني نشده است ولي از قوانين ماده صد و تبصره هاي آن و همچنين قوانين و مقررات شهرسازي مي شود استنباط و تعريف نمود كه تخلفات ساختماني عبارت است از كليه بناهاي احداثي ساختماني كه از شهرداري محل پروانه ساخت اخذ ننموده اند و بدون توجه به قوانين و مقررات شهرداري و شهرسازي اقدام به احداث بنا نمايند و يا از مفاد پروانه مأخوذه ساختماني عدول نموده و تغييراتي را در نقشه تصويبي شهرداري از حيث كسر(حذف) بنا يا افزايش بنا ايجاد نمايد. 
انواع تخلفات ساختماني 
• عدم رعايت اصول شهرسازي 
• عدم رعايت اصول فني و استحكام بنا 
• عدم رعايت اصول بهداشتي 
• ناديده گرفتن ضوابط و مقررات نماي ساختمان 
فرآيند رسيدگي به تخلفات ساختماني 
چون رسيدگي به تخلفات ساختماني تعريف روشني ندارد و بيشتر جنبه حقوقي داشته لذا ادامه موضوع را خاتمه مي دهيم.