• تلفن تماس:

    031-52432323 و 52432331-031

  • پست الکترونیک:

    info@sh-sedehlenjan.ir

استعلام املاك
باتوجه به طرح هاي شهر اعم از جامع و تفضيلي و تغييرات احتمالي در كل معابر و املاك قديمي ساز و يا حتي داراي پروانه ساختمان كليه مشاورين املاك مستقر در شهر و مساحين موظف مي باشند هنگام انجام معامله برروي اراضي و املاك نسبت به استعلام كتبي از شهرداري و دريافت مفاصاحساب اقدام نمايند و مسئوليت هرگونه پيشامد احتمالي ناشي از عدم متابعت اين موضوع بعهدة مشاور مي باشد پس هرگونه خريد، فروش و تنظيم مبايعه نامه منوط به ارائه تسويه حساب كتبي از شهرداري از سوي فروشنده مي باشد در غيراينصورت فرد خريدار مسئوليت پرداخت بدهي شهرداري و ساير موارد را برعهده خواهد داشت.

فرآيند اخذ استعلام ملك

1. مدارك ذيل توسط مالك تهيه شود: 

• ارائه معرفي نامه از اداره ، سازمان يا مشاورين املاك به شهردار جهت اخذ دستور
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• مدارك مالكيت 
• فتوكپي شناسنامه ذينفع (مالك) يا فتوكپي وكالت نامه 
• پوشه فنردار روغني 
• ارائه فيش پرداخت شده عوارض نوسازي در صورتي كه نوسازي شده باشد. 
• تعيين زمان جهت بازديد توسط كارشناس دفتر فني

2. بازديد كارشناس دفتر فني شهرداري از محل 
• بازديدكارشناس شهرداري ازمحل وتنظيم گزارش وضع موجود 
• تعيين كاربري ، وضعيت و حدودتعريض و... براساس طرح هادي يا جامع يا تفضيلي

3. اخذ فرم تسويه حساب 
مالك جهت امضاء فرم تسويه حساب به داوير مختلف شهرداري (مالي اداري – اصناف – خدمات شهري – فضاي سبز-آتش نشاني و ...) مراجعه نموده . همچنين نسبت به ارائه فيش عوارض متعلقه اقدام مي نمايد.

4. صدور نامه استعلام 
• تايپ نامه استعلام
• اخذ امضاء شهردار 
• ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه 
• تحويل به متقاضي و اخذ رسيد